Niezbędnik studenta


Praktyka zawodowa – tryb postępowania

 • Wstępny wybór instytucji, w której pragniecie Państwo odbyć praktykę zawodową (wymagana zgodność profilu jednostki z zakresem tematycznym specjalności).
 • Konsultacja z opiekunem (lista poniżej – według określonych specjalności) i uzyskanie jego akceptacji, co do wyboru instytucji i charakteru przeprowadzanych praktyk.

  Opiekunowie praktyk:
  • specjalność: dyskurs publiczny – dr Ewa Ficek;
  • specjalność: dziennikarstwo w kręgu kultury – dr Alina Świeściak;
  • specjalność: edytorstwo i redakcja tekstów – dr Magdalena Piekara;
  • specjalność: literaturoznawcza – dr Grzegorz Olszański;

 • Określenie terminu, w jakim odbyta zostanie praktyka (okres trwania nie może być krótszy niż cztery tygodnie).

 • Uzyskanie pisemnej zgody dyrektora ds. dydaktycznych – Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (załącznik nr 1*).

 • Poświadczenie zgody (podpisy, pieczątki) dyrektora/kierownika jednostki, w której przeprowadzona będzie praktyka (załącznik nr 1).

 • Przedłożenie kompletu dokumentów dyrektorowi ds. dydaktycznych:
 • Rozpoczęcie praktyki.
 • Po zakończeniu praktyki – należy sporządzić „Raport z przebiegu praktyki zawodowej” (załącznik do zarządzenia Rektora nr 41 z 2007 roku) i uzyskać pisemną akceptację dyrektora ds. dydaktycznych.
 • Złożenie dokumentów w odpowiednim dziekanacie, a tym samym zaliczenie praktyk „przypisane” jest do 5 semestru studiów (może oczywiście odbyć się wcześniej!).
  • UWAGA!

   Student może aplikować o zaliczenie praktyki na podstawie dokumentów potwierdzających staż pracy (umowa) w instytucji zbliżonej profilem swej działalności do zakresu tematycznego konkretnej specjalności. Odpowiedni dokument w tej sprawie (załącznik nr 3) należy przedłożyć dyrektorowi Instytutu ds. dydaktycznych.

    

    

   __________________

   * Załączniki można pobrać ze strony Uniwersytetu Śląskiego:

         http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-412007