PublikacjeRed. M. B±k, J. Leszczyna.
Romantyczne przemowy i przedmowy.
Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego. Katowice 2010.

Niniejsz± publikację tworz± szkice skoncentrowane wokół tematyki romantycznych przemów. Ich autorzy pochodz± z różnych o¶rodków badawczych kraju i reprezentuj± różne szkoły literaturoznawcze, w¶ród których znaleĽć można zarówno zwolenników tradycyjnych metod badania tekstu, jak i umiarkowanych dekonstrukcjonistów. Dzięki temu – marginalizowana dot±d w dociekaniach badaczy – problematyka „prefacjologii” przedstawiona została w sposób interesuj±cy i wieloaspektowy. W tematykę całego tomu wprowadza artykuł pierwszy (Marka Stanisza), w którym autor przedstawia projekt badań prefacjologicznych, podkre¶laj±c ich znaczenie dla literaturoznawstwa. Pozostałe zgromadzone w zbiorze opracowania koncentruj± się wokół konkretnych realizacji XIX-wiecznych tekstów wstępnych, w¶ród których znalazły się przedmowy do utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Stefana Garczyńskiego, Zygmunta Krasińskiego i wielu innych XIX-wiecznych twórców. Opublikowane w zbiorze szkice dowodz± istotnego znaczenia przedmów w literaturze romantyzmu oraz ukazuj± bogactwo formy i funkcji, jakie teksty te mogły pełnić.