Struktura organizacyjnaProf. dr hab. Dariusz Rott
Pokój: 407; tel. (32) 2009407
Adres e-mail: dariusz.rott@us.edu.pl
Strona www : http://www.chorograf.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Staropolskie relacje z podróży. „Opisanie wyspy Islandyji” Daniela Vettera, 1989
Doktorat
Staropolskie chorografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku, 1995
Habilitacja
Kultura literacka braci czeskich w dawnej Polsce. Działalność literacka – teksty – recepcja, 2003
Tytuł profesora
Nadany postanowieniem Prezydenta RP z dn. 30 czerwca 2008 r. (Monitor Polski, 2008, nr 53, poz. 472)


Najważniejsze publikacje:

 • Staropolskie chorografie. Początki — rozwój — przemiany gatunku. Katowice 1995
 • Daniel Vetter, Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji. Oprac. i wstępem opatrzył Dariusz Rott. Katowice 1997
 • Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka — twórcy — recepcja. Katowice 2002
 • „Hymny moje domowe” Piotra Wacheniusa. Przyczynek do dziejów braci czeskich na Śląsku wraz z tekstem utworu. Katowice-Pszczyna 2005
 • Kultura stołu w wiekach dawnych. T. 1. Red. Dariusz Rott, Krzysztof Gajdka. Katowice 2009
 • Wokół reportażu podróżniczego. Red. E. Malinowska, D. Rott przy współpracy A. Budzyńskiej –Dacy. [T. 1]. Katowice 2004.; Wokół reportażu podróżniczego. Red. D. Rott. Katowice 2007; Wokół reportażu podróżniczego. T. 3: Lucjan Wolanowski (1920-2006). Studia – szkice – materiały. Red. Dariusz Rott, Mariusz Kubik. Katowice 2009
 • Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (1918-1939). [T. 1]. Red. Dariusz Rott, przy współpracy Anny Mielczarek i Michała Kaczmarczyka. Katowice 2004; Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. T. 2. Red. Dariusz Rott, Michał Kaczmarczyk. Katowice 2005; Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. T. 3. Red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott. Sosnowiec 2008; T. 4 [w druku].
 • Słownik pisarzy śląskich. Red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott. T. 1. Katowice 2005; T. 2. Katowice 2007; T. 3 [w druku].
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Projekt badawczy indywidualny: Daniel Vetter i jego „Opisanie wyspy Islandyji”. Studium z dziejów staropolskiego podróżopisarstwa. 1 P102 010 04 (1993).
 • Udział w projekcie badawczym zamawianym: System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego. Wykonawcy: zespół badawczy z Uniwersytetu Śląskiego i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek S. Szczepański. PBZ – 006—1 (1997—1999).
 • Kierownik projektu badawczego: Dawna literatura śląska i jej twórcy. Biografistyka – periodyzacja – problemy badawcze. Wykonawcy: zespół badawczy z Uniwersytetów Śląskiego i Wrocławskiego. 1 HO1C 025 18 (2000).
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
 • Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
 • Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach
 • Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, działająca przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
Sprawowane funkcje:
 • Członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (od 2006)
 • Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2003-2005)
 • Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej (od 1996)
 • Kierownik Pracowni Retoryki (od 2008)
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (2006-2008)
 • Redaktor naczelny „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (1997-2006)
 • Rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego (1996-2003)
 • Sekretarz JM Rektora UŚ (1995-1996)
Nagrody i wyróżnienia:
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003, 2005)
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006)
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualna II stopnia za działalność organizacyjną (2008, 2009)
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego – indywidualna I stopnia za działalność naukową (2009), indywidualna II stopnia za działalność naukową (1990, 1993, 1996, 2003, 2004, 2006), indywidualna III stopnia za działalność naukową (2005)
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego – indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną (2003)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007)
 • Złota Odznaka Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2005)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007)
 • Honorowa Nagroda “Róża Lutra” (2007)