Struktura organizacyjnadr Monika Ładoń
Pokój: 414; tel. (32) 2009414
Adres e-mail: monikapeter@wp.pl
Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Pisarz drugorzędny. Próba opisu zjawiska. Uniwersytet ¦l±ski, 2001
Doktorat
Pisarz-intelektualista. Między modelem a postaw± Antoniego Słonimskiego. Uniwersytet ¦l±ski, 2005.


Najważniejsze publikacje:

Monografie autorskie

 • „Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw”. Studia o Antonim Słonimskim. Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego. Katowice 2008, s. 151.
Prace redakcyjne
 • Zamieranie. Prozy. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Uniwersytet ¦l±ski. Katowice 2012, s. 167.
Wybrane artykuły naukowe
 • Antoni Słonimski w dziennikach Kijowskiego i Kisielewskiego. W: ¦wiat przez pryzmat ja. T. 1. Teorie i autobiograficzne rekonesanse. Red. B. Gontarz i M. Krakowiak. Katowice 2006, s. 87–98.
 • „Jak my kiedy¶ wrócimy? Którymi drogami?” Antoniego Słonimskiego droga do kraju. W: Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Red. J. Dembińska-Pawelec i A. Dziadek. Katowice 2006, s. 128–151.
 • Obraz gruˇlicy w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza. W: Mity słowa, mity ciała. Red. L. Wi¶niewska, M. Gołuński. Wstęp L. Wi¶niewska. Bydgoszcz 2007, s. 255–268.
 • Elegia miasteczek żydowskich Antoniego Słonimskiego w kontek¶cie motywu żydowskiego. Rozpoznania wstępne. W: Zamieranie. Lektury. Red. G. Olszański i D. Pawelec. Katowice 2008, s. 161–174.
 • Poeci warszawscy. Broniewski-Słonimski. W: Broniewski. Red. M. Jochemczyk, S. Kędzierski, M. Piotrowiak i M. Tramer. Warszawa – Katowice 2009, s. 198–212.
 • „Moje życie utajone to – rak”. Do¶wiadczenie choroby w Dziennikach Anny Kowalskiej. W: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami. Red. I. Iwasiów i A. Galant. Kraków 2011, s. 99–112.
 • Romantyczne stylizacje gruˇlicy. W¶ród Iwaszkiewiczowskich repetycji. W: Romantyczne repetycje i powroty. Red. A. Czajkowska i A. Żywiołek. Częstochowa 2011, s. 389–401.
 • Lektura ¶mierci Edgara Szyllera. O inspiracjach faustycznych w Sławie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza. W: Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej. Red. L. Wi¶niewska. Bydgoszcz 2012, s. 361–370.
 • Muzyka i gruˇlica. W: Muzyka i muzyczno¶ć w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (I). Red. M. Lachman i J. Wi¶niewski. Łódˇ 2012, s. 151 – 162. „Folia Litteraria Polonica” 1 (15) 2012.
 • Jak „zarażała” Czarodziejska góra... W: Czytanie Dwudziestolecia III. T. II. Red. E. Hurnikowa i E. Wróbel. Częstochowa 2012, s. 109–121.
 • Powietrze i oddech w przestrzeni ¶mierci. Glosa do cyklu podolskiego Włodzimierza Odojewskiego. W: Zamieranie. Prozy. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Katowice 2012, s. 140–156.
 • Wobec choroby. O literackich reprezentacjach gruˇlicy i raka. W: GorszeNIE w literaturze, języku, mediach i edukacji. Red. B. Skowronek i E. Rudnicka-Fira. Kraków 2013, s. 51–62.
 • Gwałt w prozie Włodzimierza Odojewskiego. „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1, s. 107–125.
 • „Być kronikarzem własnego zaniku”. Lektura Dziennika Jerzego Pilcha. „¦l±skie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2, s. 159–174.
 • „Zawał jako przymiarka”. Listy do Eumenid Mirona Białoszewskiego. W: Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka. Red. W. Hajduk-Gawron i A. Madeja. Wydawnictwo U¦, Wydawnictwo Gnome. Katowice 2013, s. 61–79. Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego” 2013, nr 3.
 • Gruˇlica: choroba – ciało – słowo; Zawał; Nowotwór. W: Sensualno¶ć w kulturze polskiej. Przedstawienie zmysłów człowieka w języku, pi¶miennictwie i sztuce od ¶redniowiecza do współczesno¶ci. Red. W. Bolecki. Witryna internetowa: http://sensualnosc.ibl.waw.pl.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Współwykonawca w grancie: Sensualno¶ć w kulturze polskiej. Przedstawienie zmysłów człowieka w języku, pi¶miennictwie i sztuce od ¶redniowiecza do współczesno¶ci. Kierownik: Włodzimierz Bolecki. Nr NCBiR N R17 005 06/2009.
Przynależno¶ć do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza