Struktura organizacyjnaProf. dr hab. Marek Piechota
Pokój: 404; tel. (32) 2009404
Adres e-mail: mmp@pn.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Epopeiczność „Balladyny” Słowackiego, 1977.
Doktorat
Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego, 1984.
Habilitacja
O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku, 1993.
Tytuł profesorski
Od tytułu do Epilogu. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”, 2001


Najważniejsze publikacje:

Działalność naukowa i popularyzatorska

 • M. Piechota: O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku. Katowice 1992, ss. 133.
 • M. Piechota: Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego. Katowice 1993, ss. 143.
 • Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie. Red. R. Ocieczek i M. Piechota. Katowice 1994, ss. 193.
 • M. Piechota: „Pan Tadeusz” i „Król-Duch” – dwie koncepcje romantycznej epopei. Kielce 1995, ss. 47.
 • A. Mickiewicz: Dziady część III. Z opracowaniem szkolnym. Wstęp i objaśnienia M. Piechota. Oprac. dydaktyczne K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler, Wydawnictwo „Książnica”. Katowice 1996, ss. 262.
 • A. Mickiewicz: „Pan Tadeusz.” We fragmentach z komentarzem. Dla uczniów, studentów i nauczycieli. Wybór, wstęp i komentarze M. Piechota. Wydawnictwo „Książnica”. Katowice 1997, ss. 325. Wyd. II przejrzane Katowice 1999.
 • M. Piechota: Od tytułu do Epilogu. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”. Katowice 2000, ss. 168.
 • M. Piechota, J. Lyszczyna: Słownik Mickiewiczowski. Katowice 2000, ss. 422.
 • „Pieśni ogromnych dwanaście…”. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”. Red. M. Piechota. Katowice 2000, 236.
 • Warsztat badawczy Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia. Red. M. Piechota. Katowice 2004, ss. 170.
 • Od oświecenia, ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy. Red. M. Piechota i J. Ryba. Katowice 2004. ss. 250.
 • M. Piechota: „Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem…” Studia i szkice o twórczości Słowackiego. Katowice 2005, ss.186.
 • K. Heska-Kwaśniewicz, M. Piechota: Zbigniew Jerzy Nowak (1919–1993). Mentibus Memoratis. T. 1. Katowice 2006, ss. 102.
 • Słownik literatury polskiej. Redakcja naukowa: M. Piechota – Oświecenie, Romantyzm, Pozytywizm, M. Pytasz – Młoda Polska, 1918–1947, 1948–1998, Przełom wieków i póĽniej, P. Wilczek – Średniowiecze, Renesans, Barok, Videograf II, Katowice 2006, ss. 972 (i wznowienia).
 • Od oświecenia, ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy. Część druga. Red. M. Piechota i J. Ryba. Katowice 2007, ss. 258.
 • Od oświecenia, ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy. Część trzecia. Red. M. Piechota i J. Ryba. Katowice 2009, ss. 154.
 • Od oświecenia, ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy. Część czwarta. Red. M. Piechota i J. Ryba. Katowice 2012, ss. 253.
 • M. Piechota: „Słowo to cały człowiek”. Studia i szkice o twórczości Mickiewicza. Katowice 2013, ss. 263.
Wybrane artykuły i recenzje:
 • Z problemów epopeiczności dramatu romantycznego. W: „Prace Historycznoliterac-kie”. T. 17: Podróż i historia. Z motywów literatury Oświecenia i Romantyzmu. Red. Z. J. Nowak i I. Opacki. Katowice, s. 79–109. Seria: „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 392.
 • (rec.) Czesław Zgorzelski: Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego. Warszawa 1981, ss. 263. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 332–343.
 • Dialog. Dziennik. Epopeja (epos, poemat heroiczny). List. Monolog. Pieśń. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 162–163; 202–204; 236–240; 483–485; 574–576; 692–696. [Przedruk haseł w niezmienionych wersjach w kolejnych wydaniach 1994, 1997 i 2002].
 • Trzy przedmowy do wydań zbiorowych „Dzieł” Adama Mickiewicza. W: V Międzyna-rodowa Konferencja „Nauka a jakość życia” na 200. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Prace, Wilno 17–21 czerwca 1998 r. Red. naukowy R. Brazis. Wilno 1998, s. 5–7.
 • Kłopoty z „Epilogiem” do „Pana Tadeusza”. Pre-tekst, tekst i mit. W: „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Poemat. Red. B. Dopart i F. Ziejka. Kraków 1999, s. 18–29
 • Polska dawna i przyszła w pismach Słowackiego. (Na tle toposu pamięci i sławy). W: Słowacki współczesnych i potomnych. W 150 rocznicę śmierci poety. Red. J. Borow-czyk i Z. Przychodniak, Poznań 2000, s. 71–88.
 • (rec.) Maciej Szargot: „Ziemia rozdziału – niebo połączenia”. O liryce Zygmunta Krasińskiego. Katowice 2000. „Ruch Literacki”. R. XLII, 2001, z. 3 (246), s. 379–382.
 • Romantyzm. W: Wielka Encyklopedia PWN. Red. J. Wojnowski, t. 21, Warszawa, s. 496–497. W obrębie hasła: Polska. Literatura.
 • Autorzy nowożytni w wykładach lozańskich Mickiewicza. (Z dygresją o prowincjach i prowincjonalizmach). W: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Red. A. Nawarecki i B. Mytych-Forajter. Katowice 2004, s. 38–64.
 • Wiersze z tomiku „Chwila” Wisławy Szymborskiej przepuszczone „przez pryzma” lek-tury romantologa. W: Literatura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk i D. Seweryn. Lublin 2007, s. 95–108.
 • Sędziwy klasyk uczniem romantyka. W świetle listów Zygmunta Krasińskiego do Kaje-tana KoĽmiana o poemacie „Stefan Czarniecki”. W: Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka. Red. E. Kasperski i T. Mackiewicz. Pułtusk–Warszawa 2008, s. 553–569.
 • „Arma virumque cano…”. Niepowtarzalny urok pierwszych zdań arcydzieł. W: Alfa-bet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski. Pod red. J. Jakóbczyka, K. Kral-kowskiej-Gątkowskiej, M. Piekary. Katowice 2010, s. 160–181.
 • Norwid wobec auto-da-fé. Z zagadnień symboliki terminu. W: Symbolizm Norwida, pod red. W. Rzońcy i M. Kuli, Warszawa 2011, s. 191–207.
 • Limeryki. Od intymnej inspiracji do upublicznienia. (Awanas czy degradacja?). W: Transcendentalność badań nad komunikacją medialną. T. 2: Osobiste – prywatne – intymne w
 • przestrzeni publicznej. Pod red. M. Kity, M. Ślawskiej. Katowice 2013. s. 135–155.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Członek zespołu realizującego w latach 1992–1995 grant badawczy nt. „Język polski w czasie II wojny światowej” pod kierunkiem prof. Ireny Bajerowej, który zaowocował publikacją: Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939–1945). Pod red. I. Bajerowej, Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1996, ss. 507.
 • Udział w grancie zespołowym finansowanym przez MENiSW, rozliczanym przez „Książnicę Beskidzką” w Bielsku-Białej z okazji „Roku Słowackiego”, jesień 2009 r. O pojęciu „piękna” w wierszach Słowackiego – referat wygłoszony w ramach Debaty nt. „Mądrość – chorób duchowych lekarka”, Bielsko-Biała 13 paĽdziernika 2009.
 • Udział w grancie finansowanym przez MENiSW. Jeszcze o „fantazjach” etymologicznych Słowackiego i Mickiewicza. Preliminaria i uzupełnienia – referat wygłoszony dla uczestników projektu „Historyczny słownik terminów literackich”, kierowanego przez prof. Aleksandra Nawareckiego, Katowice 28 listopada 2013; [sygn. grantu UŚ: PU - 0213 - 002; projekt 11H 12039681].
Wypromowani doktoranci:
 • Anna Krysztofiak: O szeregach motywów w twórczości Słowackiego i Krasińskiego – obrona z wyróżnieniem (2001).
 • Damian Noras: Cztery żywioły w twórczości epickiej Adama Mickiewicza (2001).
 • Aneta Stasikowsak (z d. Pawlusiewicz): Motywy gotyckie w polskiej powieści poetyckiej (2002).
 • Violeta Dudzińska: Trzy koncepcje wydania „Pana Tadeusza”. (Pigoń, Górski i Nowak), (2003).
 • Magdalena Bąk (z d. Ciupek, po UJ): Mickiewicz jako erudyta… W okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim) – obrona z wyróżnieniem (2003), nadto Nagroda JM Rektora UŚ za najlepszy doktorat humanistyczny w latach 2003–2004.
 • Aleksandra Rutkowska: O tekstach przypisywanych Mickiewiczowi (2006).
 • Aleksandra Marcelińska (z d. Rucka): O kategorii realizmu w „Panu Tadeuszu” z uwzględnieniem koncepcji Ericha Auerbacha (2010).
 • Lidia Romaniszyn-Ziomek (po UJ): Wybrane przedmistyczne dramaty Juliusza Słowackiego z perspektywy filozofii dramatu Józefa Tischnera (2010).
 • Karolina Kaiser (z d. Pawlas): „Oko zalśnione w ciągłym zachwycie” – o barokowych ninspiracjach w twórczości Luliusza Słowackiego sprzed mistycznego przeżycia w Pornic. Obrona z wyróżnieniem 2013.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (od 1977).
 • Członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (od 1977, od 2006 roku Prezes Śląskiego Oddziału tegoż Towarzystwa).
 • Członek Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach (od. 1984).
 • Członek współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego (od 1992).
 • Członek Komitetu Naukowego projektu Genius Loci realizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Università degli Studi di Napoli – L’Orientale (od 2009).
 • Przewodniczący Rady Naukowej „Śląskich Studiów Polonistycznych” (ukazują się od 2011).
Sprawowane funkcje:
 • Kierownik Zakładu Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej (od. 1993).
 • Prodziekan ds. Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1993–1996.
 • Prodziekan ds. Studentów Filii w Gliwicach w Akademii Polonijnej w Częstochowie (2004–2007).
 • Wicedyrektor ds. Naukowych Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (w latach 2005–2008).
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-dydaktycznej w roku akad. 1978/1979.
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-organizacyjnej w roku akad. 1979/1980
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wyróżniającą się pracę naukowo-dydaktyczną w roku akad. 1980/81;
 • Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za rok akad. 1984/1985.
 • Nagroda Specjalna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za najlepszy doktorat obroniony w latach 1984–1985 (przyznana 1.10.1986).
 • Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za rok akad. 1989/1990.
 • Nagroda Indywidualna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową w roku akad. 1991/1992.
 • Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-organizacyjną w roku akad. 1993/1994.
 • Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową i organizacyjną w roku akad. 1995/96.
 • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo książki pt. Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). Warszawa, dnia 1 paĽdziernika 1997. [Zespołem kierowała prof. Irena Bajerowa.].
 • Nagroda Indywidualna I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą w roku akad. 2000/2001.
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia w działalności organizacyjnej na rzecz Uczelni w roku akad. 2000/2001.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji i Sportu Krystynę Łybacką, Warszawa dn. 15 maja 2002; leg. nr 81018.
 • Nagroda Jubileuszowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za 25 lat pracy w Uczelni; 30.09.2002.
 • Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, Warszawa dn. 29 sierpnia 2005 r., leg. nr 150-2005-12.
 • Nagroda Indywidualna I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą w roku akad. 2005/2006.
 • Nagroda Jubileuszowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za 30 lat pracy w Uczelni; 30.09.2007.
 • Złota Odznaka Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego, nadana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dra hab. Janusza Janeczka, Katowice dn. 25 listopada 2007 r., leg. nr 675/07.
 • Honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły, nadany przez Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach (w imieniu Kapituły Dyrektor szkoły Sonia Myśliwczyk), dn. 28 listopada 2007 r.
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej” nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, dn. 29 listopada 2007 r., leg. nr 2103.
 • Tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przyznawanego Wybitnym Absolwentom Szkoły (Prezes Stowarzyszenia Alfreda Garczarek-Bendkowska), Tarnowskie Góry, 11 czerwca 2010.
 • Nagroda Jubileuszowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za 35 lat pracy w Uczelni; 30.09.2012.
 • Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą w roku akad. 2011/ 2012.
 • „Srebrne skrzydło” – statuetka przyznana przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Arkadiusza Czecha, „za wkład naukowy i popularyzatorski kultury śląskiej i miasta Tarnowskie Góry” [nagroda „przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Tarnowskie Góry, które swoją działalnością i osobowością podnoszą prestiż miasta, a w szczególności przyczyniają się do rozwoju i upowszechnienia jego dorobku”], Tarnowskie Góry, [11] listopad 2013.