Struktura organizacyjnaDr hab. Paweł Majerski
Pokój: 418; tel. (32) 2009418
Adres e-mail: p_majerski@poczta.onet.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Twórczość Jerzego Jankowskiego. Szkic monograficzny, 1992.
Doktorat
Z problemów twórczości poetyckiej Anatola Sterna, 1999.
Habilitacja
Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych, 2012.


Najważniejsze publikacje:

Książki

 • Jerzy Jankowski. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” – Spółka z o.o. 1994.
 • Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” – Spółka z o.o. 1997.
 • Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001.
 • Odmiany awangardy. Katowice: Wydawnictwo „EGO” [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach] 2001.
 • Hybrydy. „O młodej poezji” z lat sześćdziesiątych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011.
Szkice naukowe (wybór)
 • Jerzy Jankowski i symbolistyczna autodestrukcja. (O zapomnianym epizodzie wileńskiej poezji). „Ruch Literacki” 1994, z. 1–2 (202–203), s. 81–95.

 • Poetycka summa Tadeusza Gajcego. Wprowadzenie do lektury wiersza „Schodząc”. W: Liryka polska XX wieku – analizy i interpretacje. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale E. Tutaj. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1994, s. 39–50. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 1447.

 • Brunona Jasieńskiego re-konstruowanie literatury i świata. Przygotowanie do lektury powieści „Palę Paryż”. W: Między Kadenem a Andrzejewskim. W kręgu powieści polskiej XX wieku. Studia i szkice pod red. W. Wójcika, przy współudziale B. Gutkowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1995, s. 20–38. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 1509.

 • Publikacja w języku czeskim: Bruna Jasieńského re-konstrukce literatury a svĕta. (O románu „Pálim Pařiž). Tłum. A. Lamers. W: Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Red. L. Pavera. Opava 2006, s. 121–137.

 • Spalone mosty polskiego romantyzmu... (nad „Piłsudskim” Anatola Sterna). W: Mity, stereotypy, konwencje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod. red. B. Gutkowskiej, M. Kisiela i E. Tutaj. Katowice 1995, s. 31–42.

 • Sytuacja futuryzmu polskiego po przełomie paĽdziernikowym (na marginesie sporu Anatola Sterna z Antonim Słonimskim). W: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale M. Kisiela. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1996, s. 55–76. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 1573.

 • W koleinach racjonalizmu. (Glosy do utworu „Nasz przyjaciel stół...” Anatola Sterna). „Ruch Literacki” 1998, z. 2 (227), s. 189–204.

 • „...to świat zwykły nie zaświaty”. Eschatologiczny dialog Anatola Sterna i Tadeusza Różewicza. W: Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Wydawca: Kwartalnik Literacki „FA-art”. Pod red. M. Kisiela i W. Wójcika. Katowice 1998, s. 68–89.

 • Boczny tor awangardowego eksperymentu. (O powieściach Jana Brzękowskiego). „Ruch Literacki” 1999, z. 6 (237), s. 649–662. Przedruk w: Česká a polská emigrační literatura. Sbornik z mezinárodní vĕdecké konference. Red. L. Martinek, M. Tichý. Opava [Slezská Univerzita v Opavĕ. Filozoficko-Přírodovĕdecká Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictvi] 2002, s. 180–192.

 • O języku (w) poezji Anatola Sterna. „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 6, s. 103–124. Wersja skrócona: „Widzenie rzeczy”. O języku (w) poezji Anatola Sterna. W: Stabilita a labilita žánrů. Red. L. Pavera. Opava 2005, s. 201–223.

 • Strategia dyletanta. Tekst i konteksty „Kobiet wyśnionych” Anatola Sterna. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale D. Opackiej-Walasek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2000, s. 40–56. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 1836.

 • „Odnowa uzębienia naszej świadomości”, czyli neofuturystyczne tendencje w polskim obiegu alternatywnym. W: Nowoczesność. Materiały z X Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów (Katowice – kwiecień 1997). Red. M. Tramer, A. Bąk. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2000, s. 163–170.

 • W stanie Niepokoju. Tadeusza Różewicza „zawsze fragment. recycling”. W: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. [Red. M. Kisiel, W. Wójcik]. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2000, s. 125–139.

 • Przedruk w: Sborník Prací Filozoficko-Přírodovĕdecké Fakulty Slezské Univerzity v Opavĕ. Řada Literárnĕvĕdná. Series Scientiae Litterarum. Red. L. Pavera. Opava 2001, s. 90–102. „Studia Minora Facultatis Philosophiae et Rerum Naturalium Universitatis Silesianae Opaviensis”.

 • Liryczne wędrówki z zagłębiowskim paszportem. W: Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Red. M. Barański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2001, s. 327–333. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 1977.

 • Górnośląski ruch literacki po roku 1989. W: Śląsk literacki. Materiały V sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 8–9 listopada 2000. Pod red. M. Kisiela, B. Morcinek-Cudak i T. M. Głogowskiego. Katowice 2001, s. 118–133.

 • Życie literackie Sosnowca. W: Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu 8 maja 2001 roku. Pod red. E. Kosowskiej. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2002, s. 109–123.

 • Konkret – koncept – znaki. Notatki o tekstach wizualnych. W: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod red. M. Kisiela, przy współudziale P. Majerskiego i Z. Marcinowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003, s. 298–307. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 2139.

 • „W poezji nie można powracać”. Notatki o wierszach Lecha Piwowara. W: Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2003, s. 79–92.

 • Urodzeni sosnowiczanie. O bohaterach zagłębiowskiej powieści Edwarda Kudelskiego. W: Biografie z Zagłębia. Materiały II Sesji Zagłębiowskiej. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2004, s. 91–99.

 • Młody, idący... O Wacławie Stacherskim (1915–1944). W: Rocznik Sosnowiecki 2004. T. XIII: Pamięć miejsca. Red. M. Kisiel. Sosnowiec 2005, s. 97–109. Wersja poszerzona w: Śląskie Miscellanea. T. 19. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2006, s. 126–134. „Prace Komisji Historycznoliterackiej” nr 29.

 • WyobraĽnia urealniona? Z notatek o „poezji najnowszej”. W: Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. M. Kita, B. Witosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005, s. 259–271. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 2325.

 • „Miazga zdarzeń”. Tekst i konteksty „Młota” Andrzeja K. Waśkiewicza. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 3. Red. W. Wójcik, J. Kisielowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005, s. 139–153. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 2336.

 • Legenda Zagłębia – reaktywacja? W: O Janie Pierzchale. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 9 grudnia 2004 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2005, s. 53–62.

 • „Stamtąd się wywodzimy”. O awangardowych „Hybrydach”. W: Czytanie Dwudziestolecia. Red. E. Hurnik, A. Wypych-Gawrońska. Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza. Częstochowa 2005 [właśc. 2006], s. 17–23.

 • W strumieniu prostych słów. Stereotypowe aktualizacje w liryce Anatola Sterna z lat czterdziestych i pięćdziesiątych. W: Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie. Red. A. Opacka, M. Kisiel. Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice 2006, s. 44–64.

 • Milcząc w skowycie. Wokół „Drzewa ciemności” Stanisława Wygodzkiego. W: Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 1 grudnia 2005. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2006, s. 85–100.

 • Druk obietnic Mili Elin. W: Chodec cestami poezie. Drahomír Šajtar. Osiemdesátpĕt. Red. K. Šajtarová, L. Pavera. Ostrava 2007, s. 92–97.

 • Kosmos wewnętrzny i Historia. O wierszu „Mój pierwszy świat mniejszy od świata beze mnie” Krzysztofa Gąsiorowskiego. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 4. Red. D. Opacka-Walasek, przy współudziale E. Dutki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007, s. 74–92.

 • Międzyinstytutowa Pracownia Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim – perspektywy i zamierzenia. Komunikat. W: Perspektywy literackich badań śląskoznawczych. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2007 [właśc. 2008], s. 128–132.

 • „Testament” i skarga. O „Liście do Pozostałych” Edwarda Stachury. „Autograf” 2008, nr 2–3 (102–103), s. 15–20. Przedruk w: Řánr – ponorná řeka. Gatunek, rzeka podziemna. Red. L. Pavera. Praha: Verbum 2009, s. 135–153.

 • Sen, pamięć i liryczne konwencje. O „Widzeniu” Zbigniewa Jerzyny. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 5. Red. D. Opacka-Walasek, przy współudziale P. Majerskiego. Katowice: Uniwersytet Śląski, Studio 29 2010, s. 77–92.

 • Concept album. O „Odwróconym świetle” Tymoteusza Karpowicza. W: Interpretując dalej. 34 najważniejsze książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Kraków: Universitas 2011, s. 271–283.

 • Technologia – biologia – rzeczy ostateczne (notatka o kilku rozmowach Stanisława Lema). W: Architektura textu. Sborník k 80. narozeninám Františka Všetičky. Red. L. Pavera, I. Pospíšil. Wyd. Verbum: Praha 2012, s. 116–118.
Prace redakcyjne
 • Geny. Ustroń 22–23 paĽdziernika 1999. Red ... Katowice: EGO [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach] 2000.
 • Dialog w środku Europy: Język uzupełnień. Materiały Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów. Ustroń, 22–23 września 2001. Red. ... Katowice: EGO [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach] 2002.
 • Destruktor symbolu. Szkice o twórczości Stanisława Krawczyka. Red. ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2002.
 • Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. ... T. 1. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2002.
 • Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. ... T. 2. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2002.
 • Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. M. Kisiel, przy współudz. ... i Z. Marcinowa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003.
 • Literackie Zagłębie. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2003.
 • Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach. Czerwionka-Leszczyny, 13–14 września 2002. Red. ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2003.
 • Biografie z Zagłębia. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2004.
 • Dialog w środku Europy: Śląsk & Slezsko. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 12 września 2003. Red. S. Krawczyk i ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2004.
 • O Janie Pierzchale. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2005.
 • Dialog regionów: Jedność państwa, prywatność regionu. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 19 listopada 2004. Red. S. Krawczyk i ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2005.
 • Dialog regionów: Śląsk – tożsamość. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 21 paĽdziernika 2005. Red. S. Krawczyk, ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2006.
 • Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. ... T. 3. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2006
 • Mozaika kultur. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2006.
 • Dialog regionów: Śląsk – Zagłębie. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2007.
 • Symbole Zagłębia. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2007.
 • Dialog regionów: Język obrazów. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 22 listopada 2007. Red. S. Krawczyk, ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2008.
 • Zagłębiowskie rody. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2008.
 • Dialog regionów: Język kresów, kresy języka. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 21 listopada 2008. Red. S. Krawczyk, ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2009.
 • Artyści z Zagłębia. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2009.
 • Pisarze z Zagłębia. Materiały VIII Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 22–23 paĽdziernika 2009 roku. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2010.
 • Dialog regionów: Tłumacze kultur. Materiały VI i VII Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2010.
 • Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 5. Red. D. Opacka-Walasek, przy współudziale ... Katowice: Uniwersytet Śląski, Studio 29 2010, s. 77–92.
 • Architektura Zagłębia. Materiały IX Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 16–17 września 2010 roku. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2011.
 • Przyroda Zagłębia. Materiały X Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 2 grudnia 2011 roku. Red. M. Kisiel, ... Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2012.
 • Okolica najbliższa: Nad Bierawką, nad Rudą. Materiały Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, ... Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2012.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych i literackich:
 • Komisja Historycznoliteracka Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
 • Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (1999-2002 sekretarz zarządu Oddziału SPP w Katowicach)
 • Górnośląskie Towarzystwo Literackie
Sprawowane funkcje:
 • Wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (2002-2005)
 • Kierownik Pracowni Życia Literackiego Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (2003-2013)
Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998)
 • Literacka Nagroda „Solidarności” za Książkę Roku 1997 Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali (1998)
 • Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2001)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2005)
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2005)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Sosnowca (za dorobek publicystyczno-naukowy, 2006)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 2007)
 • Srebrna odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2007)
 • Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2013)