Struktura organizacyjnadr hab. prof. U¦ Maciej Tramer

Najważniejsze publikacje:

Ksi±żki:
 • Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego. Katowice 2000.
 • Rzeczy wstydliwe, a nawet mniej ważne. Katowice 2007.
 • Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego. Katowice 2010.
 • Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie [współautor z: M. Piotrowiak i M. Jochemczyk]. Katowice 2009.
Redakcje:
 • …przez oko …przez okno. [współred. A. B±k i W. Bojda]. Katowice 1997.
 • Nowoczesno¶ć. [współred. A. B±k]. Katowice 2000.
 • Żydzi w literaturze. [współred. A. Szawerna-Dyrszka]. Katowice 2004.
 • Intymno¶ć wyrażona [współred. M. Kisiel]. Katowice 2005.
 • Intymno¶ć wyrażona II [współred. A. Nęcka]. Katowice 2006.
 • Broniewski [współred. S. Kędzierski, M. Jochemczyk, M. Piotrowiak]. Warszawa—Katowice 2009.
Artykuły [wybór]:
 • Próba reanimacji skandalu – czyli o pewnej konsekwencji wynikaj±cej z niepornograficzno¶ći „Pornografii” Witolda Gombrowicza. W: Zmierzch ¶wiata? Artystyczne wizje przemian kulturowych. Red. D. Ossowska, Olsztyn 1997.
 • Sto lat polskiej pornografii, „Opcje” 1997, nr 4.
 • Jeszcze jeden u¶miech „Pani Twardowskiej” – czyli o diable nie z tej bajki, w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Red. H. Krukowska, J. Ławski. T. I. Białystok 1999.
 • Obok pornografii: (dygresje dwie i pół). „Fa-art” 1999, nr 3.
 • Skándalon – scandalum – skandal. „Pro Libris” 2003, nr 2.
 • Premiera „Zmór”. Teoria spiskowa. W: Czytanie dwudziestolecia II. Red. E. Hurnikowa i E. Wróbel. Częstochowa 2009.
 • Czego Broniewski nie napisał. W: Broniewski. Red. M. Jochemczyk, S. Kędzierski, M. Piotrowiak, M. Tramer. Warszawa–Katowice 2009.
 • Jednorazowa historia. O o¶miu (dziewięciu) wierszach Władysława Broniewskiego. W: Broniewski. Próba portretu. Warszawa 2012.
 • Matematyka — erotyka — poetyka (impresja quasi-strukturalistyczna). W: Zaczytani. Red. M. Bernacki, T. Bielak. I. Gielata, K. Koziołek. Bielsko-Biała 2012.
 • Leopolis tantum fidelis [wokół pogromu 1918 r.]. W: Żydzi wschodniej polski. Red. B. Olech i J. Ławski. Białystok 2013.
Edycje krytyczne:
 • W. Broniewski: Pamiętnik. Warszawa 2013.
Sprawowane funkcje:
 • prezes Akademickiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach [1999-2002]
 • prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydział Radia i Telewizji im. K. Kie¶lowskiego U¦ [2002-2004]
 • pełnomocnik dziekana ds. jako¶ci kształcenia na Wydziale Filologicznym U¦ [2012- ]
 • zastępca przewodnicz±cego Uczelnianego Zespołu ds. Jako¶ci Kształcenia U¦ [2012- ]
 • zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego U¦ [2013-2014]