Struktura organizacyjnaprof. dr hab. Krzysztof Uniłowski
Pokój: 409; tel. (32) 2009419
Adres e-mail: krzysztof.unilowski@us.edu.pl, ku@fa-art.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Metaliteratura w pisarstwie Parnickiego, 1990.
Doktorat
Postmodernizm w prozie polskiej II połowy XX wieku, 1997.
Habilitacja
Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu, 2007.


Zainteresowania badawcze

 • nowoczesność i ponowoczesność: przemiany koncepcji literatury i literackości,
 • poetyka prozy modernistycznej i postmodernistycznej,
 • historia idei i krytyki literackiej,
 • przeobrażenia świadomości literackiej w Polsce po roku 1989
 • literatura popularna w Polsce
Książki literaturoznawcze
 • Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice 1999, ss. 182.
 • Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice 2006, ss. 214.
 • Prawo krytyki. O nowoczesnej i ponowoczesnej świadomości literackiej. Wydawnictwo „FA-art”: Katowice 2013, ss. 400.
Książki krytycznoliterackie
 • Skądinąd. Zapiski krytyczne. Wydawnictwo „FA-art“: Bytom 1998, ss. 224.
 • Koloniści i koczownicy. Szkice o najnowszej prozie i krytyce literackiej. TAiWPN „Universitas“: Kraków 2002, ss. 292.
 • Kup Pan książkę! Szkice i recenzje. Wydawnictwo. „FA-art“: Katowice 2008, ss. 384.
Artykuły i szkice (wybór)
 • Metaliteratura w pisarstwie Parnickiego. „Pamiętnik Literacki“ 1991, z. 2, s. 90-122.
 • Odstęp, czyli gramatologia partyjska. (Wstęp do interpretacji „Słowa i ciała Teodora Parnickiego). W zbiorze: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Pod red. W. Wójcika i M. Kisiela. Wyd. UŚ: Katowice 1996, s. 147-170.
 • SpóĽniony moralista. (O Nietzscheańskim dziedzictwie w poemacie „Spadanie” Tadeusza Różewicza). W zbiorze: Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Pod red. M. Kisiela i W. Wojcika. „FA-art”: Katowice 1998, s. 46-56.
 • Poza zasadą autonomii. Z przygód świadomości krytycznoliterackiej w latach dziewięćdziesiątych i pierwszych. W zbiorze: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. TAiWPN „Universitas“: Kraków 2007, s. 189-205 (pierw. „FA-art“ 2006, nr 3, s. 2-11).
 • „Słowo i ciało“ jako romans szpiegowski. W zbiorze: Tajemnice „Słowa i ciała“ Studia i szkice o powieści Teodora Parnickiego. Pod red. T. Markiewki i K. Uniłowskiego. Oficyna Wydawnicza WW: Katowice 2008, s. 117-133 (pierw. „FA-art“ 2007, nr 3, s. 102-109).
 • Proza jako pedagogika społeczna (Przypadek „Domu dziennego, domu nocnego” Olgi Tokarczuk). W zbiorze: 20 lat literatury polskiej: 1989-2009: idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 215-234.
 • Pisarz jako gwiazdor. Przypadek Jerzego Pilcha. W zbiorze: Literatura i media. Pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Wyd. IBL: Warszawa 2013, s. 309-336.
 • Chmielewska mota intrygę. O „Całym zdaniu nieboszczyka”. W zbiorze: Literatura popularna. Dyskursy wielorakie. Pod red. E. Bartos, M. Cuber. Wyd. UŚ: Katowice 2013, s. 349-371.
 • Obrót, wyparcie Realnego i skarb poezji. Od kolażu w stronę „poezji wirtualnej”. „FA-art.” 2013, nr 3, s. 53–66.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Kierownik międzyuczelnianego zespołu realizującego projekt „Stanisław Brzozowski - (ko)repetycje. Z genealogii nowoczesnej literatury i kultury w Polsce“ (grant KBN nr N N103 087637 w latach 2009-2011)
 • Kierownik grantu promotorskiego nt. „Muza dalekich podróży Teodora Parnickiego jako studium narratologiczne“; realizacja projektu: mgr Paweł Tomczok (grant KBN nr N N103 117938 w latach 2010-2011)
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Komitet Nauk o Literaturze PAN, oddział Katowice - członek komitetu
 • Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego - od roku 2006 prezes zarządu
Sprawowane funkcje:
 • Wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (od roku 2008)
 • Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika literackiego „FA-art“
Nagrody i wyróżnienia:
 • 1994 - nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukową;
 • 1997 - II nagroda w konkursie Fundacji im. Marty i Konrada Górskich na rozprawę doktorską z zakresu literaturoznawstwa;
 • 1998 - Nagroda im. Ludwika Frydego dla młodego krytyka przyznawana przez Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Literackiej;
 • 1999 - wyróżnienie i tytuł Książki Roku dla tomu Skądinąd przyznane przez Kapitułę Nagrody Literackiej „Solidarności“ Regionu Śląsko-Dąbrowskiego;
 • 1999 - Nagroda JM Rektora UŚ za wyróżniającą się rozprawę doktorską;
 • 2007 - nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukową;
 • 2009 - nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ za działalność dydaktyczną;
 • 2010 - Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa za całokształt działalności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem tomu Kup pan książkę!