Struktura organizacyjnaDr hab. Teresa Banaś-Korniak
Pokój: 407; tel. (32) 2009407
Adres e-mail: teresabanas@op.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat
Odmiany gatunkowe trenu w poezji polskiej wczesnego baroku, 1994.
Habilitacja
Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku, 2009.


Wybrane publikacje

Książki

 • Teresa Banasiowa: Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630. Katowice 1997, s. 149. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1667.
 • Teresa Banaś: Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku. Katowice 2007, s. 238. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2543.
 • Teresa Banaś-Korniak: Arkadia i zło, miłość i śmierć, czyli o literackich antytezach w poezji polskiej renesansu i baroku. Katowice 2011, s. 81. Prace Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach, seria: „Spotkania z literaturą”.
Artykuły, rozprawy (wybór):
 • Teresa Banasiowa: „Pamiątka trenami wyrażona…” Wespazjana Kochowskiego sarmackim gatunkiem trenu rycerskiego. W: Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 2. Red. Jan Malicki. Katowice 1994, s. 102-116. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1436.
 • Teresa Banasiowa: Elegiosatyra w praktyce poetyckiej twórców wczesnego Baroku (kształtowanie się i rozwój gatunku literackiego). W: Kultura baroku i jej tradycje. Kolokwia polsko-włoskie. T. 2. Red. J. Malicki, P. Wilczek. Katowice 1994, s. 25-45. Prace Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach nr 16.
 • Teresa Banasiowa: O wykorzystaniu poetyki hymnu w twórczości funeralnej Wespazjana Kochowskiego ( na przykładzie wiersza pt. Żal pogrzebny). „Ruch Literacki”, R. XXVI: 1994, z. 3-4, s. 205-217.
 • Teresa Banasiowa: Jezuiccy teoretycy siedemnastowieczni – M. K. Sarbiewski oraz anonimowy autor „Poetyki praktycznej”(1648) o tragedii i istocie tragiczności. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2001, nr 45, s. 155-168.
 • Teresa Banasiowa: Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku. Wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki. „Napis”, seria IX, 2003, s. 31-45.
 • Teresa Banasiowa: Magia cyfr w Bogurodzicy. W: Staropolskie teksty i konteksty. T. 4. Red. J. Malicki, D. Rott. Katowice 2003, s. 19-29. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2159.
 • Teresa Banasiowa: Wypowiedzi Rzeczypospolitej w utworach mikołaja Reja oraz w twórczości o autorstwie niepewnym. W: Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin. Część II: Interpretacje, recepcja. Red. J. Okoń, przy współpracy M. Bauera, M. Kurana, M. Mieszek. Łódź 2005, s. 19-36.
 • Teresa Banaś-Korniak: Ambiwalencje znaczeń. O językowych eksperymentach sowizdrzałów. W: Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki. Red. D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak. Katowice 2011, s. 41-53.
 • Teresa Banaś-Korniak: Ekspresja milczenia w „Trenach” Jana Kochanowskiego. Glosa do badań nad konstrukcją retoryczną poematu.”Pamiętnik Literacki”. R. CII: 2011, s. 140-150.
 • Teresa Banaś-Korniak: Sowizdrzałowie i babińczycy o krainie mlekiem i miodem płynącej. „Literatura Ludowa” 2012, nr 4/5, s. 19-27.
 • Teresa Banaś-Korniak: „Aż się za cię wstydzę, gdy cie w tańcu widzę…” O kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego( na wybranych przykładach). „Napis”, seria XVIII, 2012: „Tabu i wstyd”, s. 9-22.
 • Teresa Banaś-Korniak: Kamień jako motyw i jako symbol w twórczości Jana Kochanowskiego ( wybrane zagadnienia). W: Kamień w literaturze, języku i kulturze. T. 1. Red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar. Kraków 2013, s. 51-67.
Prace redakcyjne:
 • Staropolskie teksty i konteksty. T. 5. Red. J. Malicki, T. Banasiowa. Katowice 2004.
 • Śląskie miscellanea. T. 18. Red. J.Malicki, T. Banaś. Katowice 2005.
 • Staropolskie teksty i konteksty. T. 7: Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem. Red. J. Malicki, T. Banaś-Korniak. Katowice 2013.
Udział w grantach i projektach:
 • Grant grupowy PAN w latach 1999-2000 na projekt badawczy: „Dawna literatura śląska i jej twórcy. Biografistyka – periodyzacja – problemy badawcze”. Kierownik projektu: Dariusz Rott; uczestnicy: Jacek Lyszczyna, Izabela Kaczmarzyk, Teresa Banaś, Ewa Miozga, Krzysztof Mrowcewicz, Krzysztof Biliński.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach – członkini
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (2010).