Struktura organizacyjnadr hab. Anna Kałuża
Adres e-mail: anna.kaluza@us.edu.pl | anna_kaluza@poczta.onet.pl

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. Kraków: TAiWPN Universitas 2008, s. 257.
 • Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Biuro Literackie 2010. s. 269.
 • Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji. Mikołów: Instytut Mikołowski 2011, s. 232.
 • Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? Kraków: Universitas 2015, s. 309.
Redakcje:
 • Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury. Red. Piotr Marecki. Kraków: Korporacja HA!art 2006 (redakcja działu poezji.
 • Rodzinna Europa. Pięć minut później. Red A. Kałuża, G. Jankowicz, Kraków: Korporacja Ha!art 2011, s. 334.
 • Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie 1945-1989 . Red. A. Kałuża, A. Świeściak, Kraków: TAiWPN Universitas 2011, s. 534.
Artykuły [wybór]:
 • Wiersz heretycki. O „Szachach” Adama Ważyka. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Red. Włodzimierz Wójcik, Joanna Kisiel. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, s. 46–61.
 • Los zwierząt – narracje o zagładzie i narracje o dyskryminacji. W: (Inne) zwierzęta mają głos, red. Danuta Dąbrowska, Piotr Krupiński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011, s. 137–149.
 • Postmodernistyczne estetyzacje: Dehnel, Różycki, Foks. W: Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989–2009, red. P. Śliwiński, Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 2011, s. 281–295 [pierwodruk w książce Bumerang. Szkice o polskiej poezji…, zob. pozycja I.2].
 • Przyszłość poezji Czesława Miłosza – warunki i możliwości (dys)kontynuacji, „Ruch Literacki” 2012, z. 2, s.193–207.
 • Różewicz i poeci innych końców poezji. W: Próba rekonstrukcji, red. T. Kunz, J. Orska, Kraków: EMG, 2014, s. 117–133.
 • Sposoby na Czycza. W: Stanisław Czycz, Wybór poezji [posłowie], Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2014, s. s. 121–139.
 • Inne życie wiersza – twórczość Darka Foksa, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, nr 24, s. 291 – 309.
 • Od nowej nowej poezji do nowej poezji i z powrotem, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2, s. 95–111.
 • Polska poezja na Wyspach: podczas wieczorów panuje tu nostalgia, „Teksty Drugie” 2016, nr 3, s. 187– 205.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • grant MNiSW nr N 103 2669 / B/ H / 2010/ 38 „Najważniejsze książki poetyckie po 1945 roku”, kierownik grantu dr hab. Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski)
 • grant NPRH 11 H 13 0651 82 „Nauka chodzenia. Świadomość późnonowoczesna w metapoetyckich wypowiedziach przedstawicieli polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku”, kierownik grantu dr hab. Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski).
 • grant NPRH 11 H 12024581, kierownik prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Sprawowane funkcje:
 • sekretarz półrocznika Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego „Śląskie Studia Polonistyczne”
Przynależność do towarzystw naukowych, organizacji:
 • Komitet Nauk o Literaturze PAN, oddział Katowice
 • Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego – zastępczyni prezesa zarządu