Struktura organizacyjnaDr hab. Mariusz Jochemczyk
Pokój: 416; tel. (32) 2009416
Adres e-mail: marjo@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat
Rzeczy piekielne. Wokół utworu Juliusza Słowackiego „Poema Piasta Dantyszka”, 2004.


Najważniejsze publikacje:

Książki

 • Rzeczy piekielne. Wokół „Poematu Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego. Katowice 2006, s. 204.
 • Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie. Katowice 2009, s. 121. [współautorzy: M. Piotrowiak, M. Tramer].
 • Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku. 2014, s. 240.
 • Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne. Katowice 2015, s. 144.
Redakcje naukowe
 • Broniewski. Red. M. Jochemczyk, S. Kędzierski, M. Piotrowiak, M. Tramer. Katowice 2009, s. 277.
 • Podwójny agent. Portrety Kafki. Red. M. Jochemczyk, Z. Kadłubek, M. Piotrowiak. Katowice 2012, s. 202.
 • Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Jochemczyk i M. Piotrowiak. Katowice 2013, s. 374.
 • Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter. Katowice 2015, s. 488.
 • Wiersz-rzeka. Red. M. Piotrowiak i M. Jochemczyk. Katowice 2016, s. 182.
Edycja krytyczna
 • S. Szymutko: Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Wybór, opracowanie i posłowie G. Olszański, M. Jochemczyk. Katowice 2013, s. 278.
Artykuły (wybór)
 • O mechanizmie ironii w felietonach Michała Ogórka. „Poradnik Językowy” 1997, z. 5, s. 31-42.
 • Smutny koń Kwadrygi. W: Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. Pod red. A. Nawareckiego. Katowice 2000, s. 147-158.
 • „Przedpiekle”. Epistolarna powieść Juliusza Słowackiego. „Świat i Słowo” 2003, nr 1, s. 239-260.
 • Sztuka prze-życia. O dwóch wierszach bieszczadzkich Mirona Białoszewskiego. W: Civitas Mentis. T. 2. Pod red. Z. Kadłubka i T. Sławka. Katowice 2007, s. 228-234.
 • Mysłowicki genius loci (dwie interpretacje „graniczne”). W: Zamieranie. Interpretacje. Pod red. D. Pawelca i G. Olszańskiego. Katowice 2007, s. 206-218.
 • „Obywatelstwo w kraju niepotrzebnych”. O „Horsztyńskim” Juliusza Słowackiego. W: Intymność wyrażona (II). Red. M. Tramer, A. Nęcka. Katowice 2007.
 • Nieludzki? Arcyludzki? Kreacje postaci anioła w twórczości Zbigniewa Herberta. „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 2, s. 221-232.
 • Dom z piasku i mgły. „Anthropos?” 2011, nr 16-17, s. 95-104.
 • Metamorfozy ciała. „Literatura na Świecie” 2012, nr 7-8, s. 78-98.
 • „Jest tylko Bearycze. I właśnie jej nie ma”. Szkice do portretu Beatrice Cenci. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1-2, s. 131-151.
 • „Dobrze byłoby też wyjechać do Stanów”. (Dwie?) Ameryki Jacka Podsiadły. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 3, s. 127-140.
 • Super flumina Silesiae Superioris. W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Pod red. M. Jochemczyka i M. Piotrowiaka. Katowice 2013, s. 177-189.
 • Egzotyka Chamowa. Metafory przestrzenne Mirona Białoszewskiego. W: Geografia i metafora. Red. E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk. Białystok 2013, s. 149-171.
 • Odwrócona perspektywa. Mała Ameryka Haliny Poświatowskiej. W: Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter. Katowice 2015, s. 99–107.
 • „Spustoszony krajobraz”. (Nie tylko) o jednym wierszu Henryka Bereski. W: Wiersz-rzeka. Red. M. Piotrowiak i M. Jochemczyk. Katowice 2016, s. 161-175.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Członek Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego (1997-…)
 • Członek zespołu redakcyjnego „Śląskich Studiów Polonistycznych” (2011-…)
 • Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach (2011-…)
 • Członek Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi (2016-…)
Sprawowane funkcje:
 • Wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (2008-2016)
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego (2008-2013)
 • Członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2008-2012)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Śląskoznawców – Silesius (2014-…)
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wyróżniającą rozprawę doktorską (2006).
 • Wyróżnienie w Konkursie im. Konrada i Marty Górskich, organizowanym przez Toruńskie Towarzystwo Naukowe (2007).
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą (2007, 2014, 2015).
 • Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą (2010).
 • Laureat nagrody im. ks. A. Weltzla – „Górnośląski Tacyt” (2016).