Struktura organizacyjnaprof. dr hab. Mariola Jarczyk
Pokój: 417A; tel. (32) 2009403
Adres e-mail: mariolajarczyk22@gmail.com

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Zabawa z czytelnikiem jako element poetyki barokowej w wierszach Daniela Naborowskiego. 1984
Doktorat
Książka i literatura w kręgu mecenatu Radziwiłłów birżańskich. Z problematyki życia literackiego w pierwszej połowie XVII wieku. 1993
Habilitacje
„Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. 2007


Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Katowice 1995, ss.156.
 • Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku. Kielce 1998, ss. 64.
 • „Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, Katowice 2006, ss. 258.
 • Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku. Katowice 2012, ss. 276.
Wybrane artykuły:
 • Listy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Janusza Radziwiłła. „Terminus” 2010, z. 3/4, s. 225-229.
 • Christian Ambrosius Cochlevius – a Polish disciple of Jan Amos Comenius “Acta Comeniana” 24 (2010), s. 99-113.
 • Czytelniczy obieg korespondencji staropolskiej. W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 1 (XV - XVII w.). Red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011, s. 381-393.
 • Rękopiśmienne i drukowane dedykacje do „Biblii gdańskiej”. W: Sarmackie theatrum, t. 5: Między księgami . Red. M. Barłowska i M. Walińska. Katowice 2012, s. 123-140.
 • Kultura oratorska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. Nieznane mowy Piotra Kochlewskiego i Salomona Rysińskiego. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” ” t. LVI, 2012, s. 115-134.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Kultura literacka w środowisku Radziwiłłów birżańskich w I połowie XVII wieku. Własny projekt badawczy MNiSW realizowany w latach 1994-1997.
 • Mowy Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Z dziejów oratorstwa barokowego w Polsce. Własny projekt badawczy MNiSW (N N103 202135) realizowany w latach 2008-2010.
 • Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Projekt Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki (11H 12 0250 81) – wykonawca. Projekt pod kier. prof. dr hab. Aliny Nowickiej Jeżowej realizowany w Uniwersytecie Warszawskim w latach 2012-2017
 • Encyklopedia książki. Projekt Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki (11H 11 009580) – wykonawca. Projekt pod kier. prof. dr hab. Anny Migoń realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim 2012-…
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN, Oddziału w Katowicach
 • Członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego
 • Członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza,
 • Członek Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w Warszawie
Sprawowane funkcje:
 • Kierownik Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki
Nagrody i wyróżnienia:
 • 1996 - Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową
 • 1998 - Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2007 - Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową
 • 2009 - Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową