Struktura organizacyjnadr hab. Grażyna Maroszczuk
Pokój: 420; tel. (32) 2009420
Adres e-mail: grazyna.maroszczuk@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Poezja Ewy Lipskiej, 1988.
Doktorat
Dyskurs i historie. O powieściach Andrzeja Szczypiorskiego, 2000.
Habilitacja
Świadectwa-rozmowy-kreacje. W kręgu wielkich tekstów interlokucyjnych, 2013.


Książki:

 • Dyskurs i historie. O powieściach Andrzeja Szczypiorskiego. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2004, ss. 116.
 • Świadectwa-rozmowy-kreacje. W kręgu wielkich tekstów interlokucyjnych. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2012. ss. 226.
Redakcje:
 • Proza Polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Red. M. Kisiel, przy współudziale G. Maroszczuk. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2005.
 • Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Wyd. Śląsk. Katowice 2010.
 • Proza Polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3. Red. E. Dutka, G. Maroszczuk. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.
Najważniejsze artykuły:
 • „Sztuka to człowiek, który się organizuje”- o rozmowach z Aleksandrem Watem. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Pod red. B. Gutkowskiej i J. Gałuszki. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2007, s. 54-75.
 • Zmęczone nogi piechura. Przestrzeń drogi w rozmowach z Julianem Stryjkowskim. W: Literatura i przestrzeń. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wiek. Pod red. B. Gutkowskiej i B. Nowackiej. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2008, s. 55-73.
 • Starość w „przypisach autobiograficznych” Aleksandra Wata. W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze. Pod red. A. Glenia, I. Jokiel, M. Szlagowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2008, s. 57 – 67.
 • „Stryj nad Stryjem” – Galicja w rozmowach z Julianem Stryjkowskim. W: Pogranicze kulturowe odrębność - wymiana - przenikanie - dialog. Studia i szkice. Pod red. O. Weretiuk, J. Wolskiego i G. Jaśkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Biblioteka „Frazy”. Rzeszów 2009, s. 210-219.
 • „Pisarz programowo staroświecki”- esej mówiony na dwa głosy – (o rozmowach z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim). W: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989- 2009. Pod red. Z. Andersa, J. Pasterskiego. T. 1.Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2010, s. 227-243.
 • „Rzeczywiste i możliwe” – rozmowy z Florianem Śmieją. Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice. Pod red. B. Szałasty-Rogowskiej. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2010, s. 120-128.
 • „Res Publica/Res Publica Nowa”. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Pod red. J. Gałuszki, G. Maroszczuk, A. Nęckiej. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, s. 253-259.
 • „Akcent”. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Pod red. J. Gałuszki, G. Maroszczuk, A. Nęckiej. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, s. 13-16.
 • „Metafora”. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Pod red. J. Gałuszki, G. Maroszczuk, A. Nęckiej. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, s. 167-169.
 • „Gościniec Sztuki”. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Pod red. J. Gałuszki, G. Maroszczuk, A. Nęckiej. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, s. 107-109.
 • Rodzina w „przypisach autobiograficznych” Juliana Stryjkowskiego. W: Rodzina w czasach przełomu. Literackie diagnozy od XIX do XX wieku. Pod red. K. Kralkowskiej-Gątkowskiej i B. Nowackiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, s. 274-284.
 • O rozmowach z pisarzem (Julian Stryjkowski, Gustaw Herling–Grudziński, Aleksander Wat). W: Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej. Pod red. S. Szymkiewicza, B. Walenciak-Dejneka, T. Rokosza. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego. Akademia Podlaska. Siedlce 2011, s. 181–193
 • „Być może trafi się ciekawa rozmowa”. Uwagi na marginesie dwuautorskich form autobiograficznych. W: Dziennikarstwo a literatura XX i XXI wieku. Pod red. K. Wolny-Zmorzyńskiego, W. Furmana, J. Snopka. Wydawnictwo Poltext. Warszawa 2011, s. 102-114.
 • „[…] fatalnie trafił Pan na epokę historyczną […]. Kilka uwag o historii w rozmowach z pisarzem. W: Literatura i różne historie. Szkice o literaturze XX i XXI. Pod red. B. Gutkowskiej i A. Nęckiej. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2011, s. 161-176.
 • „Autokomentarz rozpisany na dwa głosy. O rozmowach z Gustawem Herlingiem- Grudzińskim (prolegomena). W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2. Pod red E. Dutki i M. Cuber. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, s. 81-94.