Struktura organizacyjnaProf. UŚ dr hab. Elżbieta Dutka
Pokój: 428; tel. (32) 2009418
Adres e-mail: elzbieta.dutka@us.edu.pl, dutka_elzbieta@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Mit Ukrainy w poezji Józefa Łobodowskiego, 1996.
Doktorat
Wizje Ukrainy we współczesnej literaturze polskiej (J. Łobodowski, W. Odojewski, W. PaĽniewski), 1999.
Habilitacja
Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, 2009.


Najważniejsze publikacje:

Książki autorskie:

 • Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza PaĽniewskiego. Katowice 2000.
 • „Mnożenie siebie”. O poezji Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2007.
 • Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2008.
 • Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Katowice 2011.
Redakcje naukowe:
 • Liryka polska. Analizy i interpretacje. Seria czwarta. Pod red. D. Opackiej-Walasek przy współudziale E. Dutki. Katowice 2007.
 • Wiedza o kulturze w szkole. Red. A. Gomóła, E. Dutka. Katowice 2007.
 • Czytanie Śląska i Zagłębia. Materiały I studenckiej konferencji Koła Naukowego Polonistów. Pod red. E. Dutki przy współudziale I. Mikrut i A. Szczepanek. Katowice 2009.
 • Czytanie Różewicza. Pod red. E. Dutki przy współudziale I. Mikrut i A. Szczepanek. Katowice 2010.
 • Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia. Pod red. E. Dutki, M. Cuber. Katowice 2012.
Wybrane artykuły:
 • „Odojewszczyzna” lat dziewięćdziesiątych? O Oksanie Włodzimierza Odojewskiego. W: Literatura polska 1990–2000. Red. T. Cieśla, K. Pietrych. T. 2. Kraków 2002, s. 146–159.
 • Trzecie królestwo Andrzeja Kuśniewicza a Żywe kamienie Wacława Berenta. W: Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski. Red. J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara. Katowice 2010, s. 117–131.
 • „…to już nie tylko polityka, ale codzienne powietrze naszego życia” – o dzienniku Zawsze powroty Julii Hartwig. W: Literatura i polityka. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Katowice 2010, s. 163–181.
 • Światło wiersza – o Fotografii z pamięci Julii Hartwig. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria piąta. Pod red. D. Opackiej-Walasek przy współudziale P. Majerskiego. Katowice 2010, s. 27–38.
 • Doświadczenie przepaści i podstawy w Szarej godzinie Wiesława Kazaneckiego. W: Twórczość Wiesława Kozaneckiego. Pod red. M. Kochanowskiego. Białystok 2010, s. 187–207.
 • Nieoczywistość i wciąż nieoswojona przestrzeń – proza Andrzeja Stasiuka jako głos w dyskusji na temat Europy Środkowej. W: 20 lat literatury polskiej 1989– 2009. Część 2: Życie literackie po roku 1989. Katowice 2011, s. 151–171.
 • Sztuka zamieszkiwania – o wierszu Drzewo to dom Julii Hartwig. W: Rodzina w czasach przełomu. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku. Red. K. Kralkowska-Gątkowska, B. Nowacka. Katowice 2011, s. 342–353.
 • „Mgławica rzeczy i spraw” – historia w opowieściach o Wielkim Księstwie Bałaku Andrzeja Chciuka. W: Literatura i różne historie. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Katowice 2011, s. 35–53.
 • Jadąc w bugatti po mrocznym niebie Europy – oblicza światowości w pisarstwie Andrzeja Kuśniewicza. W: Literatura polska w świecie. T. 4 Oblicza światowości. Red. R. Cudak. Katowice 2012, s. 290–304.
 • Radość patrzenia. O wierszu Żebyś…Julii Hartwig. W: Zaczytani. Red. M. Bernacki, T. Bielak, I. Gierata, K. Koziołek. Bielsko-Biała 2012, s. 217–226.
 • Gliwickie ślady w zbiorze Tadeusza Różewicza Margines, ale….W: Różewicz: dodawanie. Red. E. Bartos i M. Cuber. Katowice 2012, s. 88–104.
 • Przełamywanie melancholii w opowieściach Zbigniewa Żakiewicza (Ciotuleńka, Gorycz i sól morza). W: Czytanie Żakiewicza. Red. T. Czerska, R.K. Łozowska. Szczecin 2012, s. 7–26.
 • Doświadczenie regionu (na przykładzie literatury o Śląsku). W: Nowy regionalizm. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw. Red. M. Mikołajczak, E. Rybicka. Universitas. Kraków 2012, s. 135–151.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Komisja Historycznoliteracka PAN – oddział w Katowicach
 • Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego