Struktura organizacyjnaProf. dr hab. Dariusz Pawelec
Pokój: 414; tel. (32) 2009414
Adres e-mail: pawelcowie@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia 68, 1988.
Doktorat
Reguły organizacji wypowiedzi poetyckiej w wierszach Stanisława Barańczaka (1968-1988) , 1992.
Habilitacja
Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku, 2004.
Tytuł profesora
25.06. 2013 r.


Najważniejsze publikacje:

 • Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia`68. Wybór, wstęp i opracowanie Dariusz Pawelec. WYD. WOKÓŁ NAS, Gliwice 1990.
 • Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty. WYD. ŚLĄSK, Katowice 1992.
 • Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych. WYD. UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, Katowice 1994.
 • Czytając Barańczaka. WYD. GNOME, Katowice 1995.
 • Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu. WYD. PARA, Katowice 1998.
 • Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku. WYD. UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, Katowice 2003.
 • Mŕtve body. Antológia poézie zo Sliezska – „Nadivoko”. 1994-2003. Vyber, spracovanie a komentár Dariusz Pawelec. Preklad Karel Chmel. WYD. DREWO A SRD, Bratislava 2004.
 • Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994-2003). Wybór, opracowanie i komentarz Dariusz Pawelec. WYD. ARS CAMERALIS, Katowice 2004.
 • Mrtvé body. Antologie poezie „Na Divoko” (1994-2003). Výber, zpracováni a komentář Dariusz Pawelec. Přeložil Jan Faber. WYD. PROTIMLUV, Ostrava 2006.
 • Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich. WYD. UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, Katowice 2006.
 • Wirpsza wielokrotnie. INSTYTUT MIKOŁOWSKI, Mikołów 2013.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Główny wykonawca w projekcie Kulturowe wizualizacje doświadczenia (grant MNIiSW: N N103 195935 w latach 2008-2009)
 • Wykonawca grantu; tytuł: 34 najważniejsze książki poetyckie 1945-1989. Projekt badawczy MNiSW (nr N 103 2669 / B/ H / 2010/ 38) realizowany w roku 2010. Kierownik: dr Alina Świeściak.
Sprawowane funkcje:
 • Kierownik Międzyinstytutowej Polonistycznej Pracowni Komunikacji Społecznej (2004-2007)
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego (2004-)
 • Kierownik Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji (2007-)
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda Stypendium Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (2004)
 • Nagrody Indywidualne I st. JM Rektora (2011, 2013)
 • Nagrody Indywidualne II st. JM Rektora (1990, 1992, 1995, 1999, 2004, 2005).
 • Nagroda Indywidualna III st. JM Rektora (2007)