Struktura organizacyjnadr hab. Beata Nowacka
Pokój: 421; tel. (32) 2009421
Adres e-mail: beata.nowacka@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
1996: Widowisko telewizyjne a dzieło literackie. Studium o „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w reżyserii Macieja Wojtyszki.
Doktorat
2001: Sztuka reportażu Ryszarda Kapuścińskiego (poetyka i recepcja).


Wybrane publikacje

Książki

 • B. Nowacka: Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, ss. 148.
 • B. Nowacka: Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków (wydanie drugie poprawione). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, ss. 148.
 • B. Nowacka, Z. Ziątek: Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Kraków: Znak 2008, ss. 418. Przekład hiszpański: B. Nowacka, Z. Ziątek: Kapuściński. Una biografia literaria. Traducción de Francisco Javier Villaverde. Madrid: Bibliópolis. 2010, ss. 480. Przekład włoski: B. Nowacka, Z. Ziątek: Ryszard Kapuściński. Biografia di uno scrittore. Traduzione e cura di Silvano De Fanti. Forum. Udine 2012, ss. 448.
 • R. Kapuściński: Cesarz. Wstęp i opracowanie B. Nowacka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Ossolineum 2012.
 • B. Nowacka, Z. Ziątek: Literatura non-fiction. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, ss. 92.
Redakcja naukowa
 • Literatura i przestrzeń. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska i B. Nowacka. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2008, ss. 163.
 • Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku. Red. K. Kralkowska-Gątkowska i B. Nowacka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, ss. 400.
 • Literatura polska obu Ameryk. Red. B. Nowacka i B. Szałasta-Rogowska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014.
Artykuły
 • B. Nowacka: Afryka, której nie ma... (recenzja Hebanu Ryszarda Kapuścińskiego). „Res Publica Nowa” 1999, nr 3, s.63–65. Tekst przedrukowany w niemieckiej edycji pisma: Ein Africa, das es nicht gibt. Tłum. D. Dzierzan. „Res Publica Nowa. Sonderheft” 1999.
 • B. Nowacka: Parabola władzy (o Cesarzu Ryszarda Kapuścińskiego). „Res Publica Nowa” 2001, nr 4, s.57–58.
 • B. Nowacka: Człowiek pogranicza. „Znak” 2003, nr 582, s. 84–95.
 • B. Nowacka: Ree–sha-rd Kah-poosh-cin-skee. Kapuściński po angielsku. „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 3, s. 47–62.
 • B. Nowacka: Dom reportera. „Anthropos?” 2011, nr 16–17, s. 201-216.
 • B. Nowacka: „Otworzyć wszystkie, nawet zardzewiałe, klapy chłonne”. Reporterskie sensorium Melchiora Wańkowicza, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2, s. 99–115.
 • B. Nowacka: Dwie książki o Etiopii: „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego i „Nowy Kwiat cesarza (i pszczoły) Ignacego Karpowicza”. W: Podlasie w literaturze. Red. K. Kościewicz i M. Kochanowski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 2012, s. 158–184.
 • B. Nowacka: Artur Domosławski: Kapuściński non-fiction. „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2, s. 159–166.
 • B. Nowacka: Kolumbowie i kosmonauci. O sztuce życia reporterów (casus: Wańkowicz) „Anthropos?” 2013, nr 20–21, s. 277-286.
 • B. Nowacka: W laboratorium reportażu. „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2, s. 109–117.
Udział w grantach i projektach badawczych
 • 2011–2014: kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH 2011: 0198/FNiTP/H31/80/2011, moduł 3: upowszechnianie wyników badań humanistycznych na świecie). Projekt zatytułowany Włoski przekład książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka: „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” (Znak, 2008) został zakończony w marcu 2014 roku. Jego efektem jest publikacja w 2012 roku przez wydawnictwo Forum z Udine książki Ryszard Kapuściński. Biografia di uno scrittore w tłumaczeniu i pod opieką naukową prof. Silvana De Fantiego.

 • 2011–2013: uczestnik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Sensualność w kulturze polskiej (N R17 0005 06/2009), realizowanego przez zespół Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego.

 • 2013–2016: członek zespołu prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego realizującego projekt badawczy finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć (NPRH 2012, nr 11 H 12 0396 81).
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych
 • 2001 do nadal: Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk, oddział w Katowicach.
 • 2006 do nadal: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Katowicach.
Stypendia, nagrody i wyróżnienia
 • 1995/1996: Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
 • Nagroda Indywidualna III Stopnia przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2005, 2011).
 • 2008/2009: Stypendium Rządu Włoskiego realizowane przez Ambasadę Włoską we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i uczelnią zapraszającą (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”).
 • 2009: Śląski Wawrzyn Literacki w plebiscycie czytelników Biblioteki Śląskiej oraz tytuł „Książki Roku 2008” w głosowaniu internetowym.