Struktura organizacyjnaDr hab. Maria Zofia Barłowska
Pokój: 417; tel. (32) 2009403
Adres e-mail: marbar55@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Postać Widzenie postaci Bohdana Chmielnickiego w pamiętnikarstwie staropolskim lat 1648-1657, 1991.
Doktorat
Jerzy Ossoliński – postać literatury polskiej. Orator i bohater legendy, 1998.
Habilitacja
Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII-XVIII w.- prolegomena filologiczne, 2010.


Najważniejsze publikacje:

Książki

 • Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku . Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, ss. 264.
 • „Na swady sarmackiej placu”. O kulturze oratorskiej wieku XVII. Kielce, Wydawnictwo Schumacher, 2001, ss. 110 [popul.]
 • Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera, Bartłomieja Nowodworskiego wraz z tekstem mowy J. Sobieskiego „Rzecz na pogrzebie wielkiego kawalera”. Wydawnictwo Uniwersytetu
 • Szczecińskiego, Szczecin 2006, ss. 128.
 • Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski – mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu .Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008, ss. 180.
 • Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku – prolegomena filologiczne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, ss. 350.
 • „Nasz Kochanowski”. Studia z recepcji poety w wieku XVII.. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, ss.150.
Prace redakcyjne:
 • Sarmackie theatrum. T. 2. Idee i rzeczywistość. Red. R Ocieczek przy współ. M. Barłowskiej. Katowice 2001.
 • Retoryka. Red. M. Barłowska, A. Budzyńska –Daca, P. Wilczek. Warszawa PWN 2008.
 • Ćwiczenia z retoryki. Red. M. Barłowska. A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Warszawa PWN 2010
 • Sarmackie theatrum V. Między księgami. Red. M. Barłowska, M. Walińska, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012.
 • Rozprawy i artykuły: Żądza pisania. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2
Wybrane artykuły i rozprawy:
 • Ekscytarz Chodkiewicza w „Wojnie chocimskiej” Wacława Potockiego. Powinowactwa literackie i rzeczywiste. „Barok” 2001, nr 1, s. 77-93;
 • W poszukiwaniu adresata. O przypadkach szczególnych. W: Dedykacja w książce dawnej i współczesnej. Red. R. Ocieczek przy współ. A. Sitkowej, Katowice 2006, s. 34-50
 • Jakub Sobieski czy Jakub Szczawiński autorem mowy na pogrzebie Andrzeja Boboli? „Pamiętnik Literacki” 2007 z.4, s. 155-165
 • Z „życia” argumentów a fortiori. Próba retorycznej analizy toposu. „Civitas Mentis” T.2. Red. Z. Kadłubek i T. Sławek. Katowice 2007, s. 265-282
 • Wzorce rodzime w oratorstwie XVII wieku – poszukiwania. W: „Wszystko to najdzie, co wy macie w głowie.” Świat prozy staropolskiej. Red. E. Lasocińska, A. Czechowicz. „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. 18, Warszawa 2008, s. 196-213;
 • Amplifikacja retoryczna. W: Retoryka. Red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Warszawa 2008, s. 98-115
 • Czy Hieronim Moskorzowski był poetą? „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LII, 2008 , s. 85-116.
 • Wilno jako Rzym, czyli nieznany list Stanisława Rakowskiego do Andrzeja Trzebickiego. „Terminus” 2009, z.1-2.
 • Nad korespondencją Stanisława Rakowskiego, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. I, (XV - XVII w.), red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2010, s. 293-308.
 • Poeta o poetach – anonimowy cykl poetycki z początku XVII wieku. „Barok” 2010, nr 2, s. 163-174.
 • „Bo przystoi, by dzielne tak wieziono ciała.” Mowy przy wyprowadzeniu ciała rycerza z obozu. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t.7 (2010-2011), s. 57-69.
 • Głosy zwycięzców i nieprzyjacielskie chorągwie – oratorski fragment rycerskiej tradycji. W: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej. Red. W. Pawlak i M. Piskała. „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. 30, Warszawa 2011, s. 357-372.
 • M. Barłowska, M. Trębska: Oracja na weselu Franciszka Gałeckiego, kuchmistrza koronnego, i Rozalii Dzieduszyckiej(1683). „Barok” 2013 nr 1, s. 189-204.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Kierownik grantu indywidualnego: Staropolskie oratorstwo w rękopisach XVII-poł. XVIII w. latach 2005-2008
 • Udział w grancie: IBL PAN , kierownik: prof. dr hab. Tpmasza Chachulski „<> i <> - kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej” grant 11H 12 011481
 • Udział w grancie: UW, kierownik: dr hab.: Roman Krzywy: „<> - kontynuacja serii wydawniczej” grant 11 H 120 17181
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Sprawowane funkcje:
 • Członek Zespołu Redakcyjnego „Śląskich Studiów Polonistycznych”
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda JM Rektora UŚ drugiego stopnia w dziedzinie działalności naukowej za rok akad. 2001/2002.
 • Nagroda JM Rektora UŚ trzeciego stopnia w dziedzinie działalności naukowej za rok akad. 2006/2007
 • Srebrna odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” XII 2007
 • Nagroda JM Rektora UŚ drugiego stopnia w dziedzinie działalności naukowej za rok akad. 2007/2008
 • Nagroda JM Rektora UŚ drugiego stopnia w dziedzinie działalności naukowej za rok akad. 2011/12