Konferencje


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gościnność”
Katowice, 25-27 kwietnia 2016


Znaleźliśmy się w niełatwej sytuacji. Współczesna rzeczywistość, określana przez socjologów mianem późnej nowoczesności, stanowi nie lada wyzwanie. Z jednej strony umożliwia szereg swobód związanych z – ogólnie rzecz ujmując – upłynnieniem naszych tożsamości (wolności słowa, ciała, przekonań czy neoliberalnych swobód przepływu, etc.). Z drugiej prowadzi do prywatyzacji programów etycznych. I wtedy też okazuje się, że swoboda przestaje być jedynie beztroskim przywilejem, ale związana jest z kwestią odpowiedzialności. W tej chwili jesteśmy uczestniczkami i uczestnikami najtragiczniejszego bodaj przetasowania różnie zorientowanych interesów – wynikających z owych swobód – i stawiania ich ponad prawem do (godnego) życia.

Dylematy te skłaniają do podjęcia refleksji na temat szeroko rozumianej idei gościnności. Termin „gościnność” – na co zwracało uwagę wielu badaczy i badaczek tego zjawiska, a zwłaszcza Jacques Derrida w wykładzie wygłoszonym na Uniwersytecie Śląskim z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa 11 grudnia 1997 roku – naznaczony jest niepokojącym pokrewieństwem słów hostis („wróg”) i hospes („gość”).

Istnieje jednakże druga strona medalu, o której przypomina francuska filozofka różnicy, Luce Irigaray. Starożytne reguły związane z gościnnością zakładały obustronne zapewnienie sobie schronienia i ochrony, opierały się na wzajemności. Co więcej, istniejące w języku polskim leksykalne rozgraniczenie na „gościa” i na „gospodarza”, którego źródłem jest starosłowiańskie gosti- („obcy”, „gość”, „przyjaciel”) i poti- („pan”, „władca”), w wielu językach nie występuje. Ta semantyczna dwustronność (jeden wyraz określający „gościa” i „gospodarza”) jest nawiązaniem do gestu goszczenia i jednoczesnego bycia goszczonym/goszczoną; to świadectwo czasów, kiedy to gościnność – jak pisze Irigaray – odnosiła się do wymiany zakładającej wzajemność, kiedy opierała się na wzajemnej koegzystencji, a nie zaledwie na integracji czy, co gorsza, asymilacji.

Kiedy myślimy o gościnności, mówimy zatem o związanym z nią napięciu między „swojością” a obcością, między „tożsamością” a innością, między gościnnością bezwarunkową a gościnnością warunkowaną prawem kontroli, próbując wypracować nowe formy solidarności, które nie sprowadzałyby się do konsensusu między polityką asymilacji a polityką integracji. Chodziłoby raczej o odzyskanie, jak chciał Derrida, idei kosmopolityzmu rozumianego jako „światowe współobywatelstwo”. Organizatorzy konferencji chcieliby zatem zapytać o to, czy gościnność powinna być gestem warunkowym, określanym przez pewne reguły i zasady, czy też winna być bezwarunkowa; czy domaga się odwzajemnienia, czy też zakłada jednostronność. I wreszcie: co zrobić, by w dobie tak zwanego „kryzysu migracyjnego” gościnność nie ograniczała się jedynie do integracji, lecz by przybrała formę międzypodmiotowej koegzystencji?

Ważne również staje się pytanie o ewolucję istoty gościnności: co przyczyniło się do zmiany, która polega na wyparciu koegzystencji na rzecz asymilacji? Co sprawiło, że gościnność przestała być bezwarunkowym gestem współbytowania z innym(i), a stała się rodzajem dobroczynności ofiarowanej komuś, kto znajduje się w potrzebie? Innymi słowy, z jakiego powodu gościnność przestała być już powszechnym „prawem pobytu” i stała się zaledwie „prawem odwiedzin”?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”
Katowice, 11–13 maja 2016


Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, organizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ przy wsparciu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Patronat honorowy objęli Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego dr hab. Tomasz Sapota. Konferencja jest zwieńczeniem trwającego niemal dwa lata projektu Kontr-interpretacje, w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań seminaryjnych i warsztatowych z udziałem literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie seminarium naukowe „O czym myślą muzyk i literaturoznawca, kiedy mówią o interpretacji?” z udziałem prof. Krzysztofa Kłosińskiego i prof. Andrzeja Jasińskiego (w ramach cyklu: OPERAcje A due).

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice, 22-25 czerwca 2016

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zapraszają do udziału w VI Światowym Kongresie Polonistów. Kongres odbędzie się w Katowicach w dniach 22–25 czerwca 2016 roku. Współorganizatorami Kongresu są również Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN oraz Komitet Nauk o Kulturze PAN.

>>>SZCZEGÓŁY

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Myśl Myśliwskiego!…”
Katowice, 28-29 listopada 2016


Od 28 do 29 listopada 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Myśl Myśliwskiego!…”. Celem spotkania ma być przede wszystkim namysł nad miejscem Wiesława Myśliwskiego w polskim modernizmie oraz nad relacją powieści i dramatów do innych utworów umieszczanych w „nurcie chłopskim” (np. J. Kawalca, M. Pilota czy T. Nowaka), także pisarzy młodszych pokoleń (np. E. Redlińskiego, Z. Oryszyn czy A. Muszyńskiego). Uczestnicy konferencji spróbują zreinterpretować utwory Myśliwskiego oraz wpisać jego, ciągle niedokończony i zaskakujący również formalnymi rozwiązaniami (np. narracja i gatunkowa specyfikacja „Traktatu o łuskaniu fasoli” czy określanie przez krytykę literacką „Kamienia na kamieniu” jako „jedynej spełnionej epopei chłopskiej”) dorobek w historycznoliteracki porządek. Wśród poruszanych kwestii ma się znaleźć ponadto refleksja nad filmowymi adaptacjami powieści Myśliwskiego i teatralnymi realizacjami jego dramatów, a także namysł nad związkiem twórczości Myśliwskiego z „literaturą małych ojczyzn” oraz świata przedstawionego jego utworów ze sztukami plastycznymi czy dyskursywnymi wypowiedziami autora „Kamienia na kamieniu” (gł. w wywiadach) na temat literatury. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (i pokryje koszty noclegów, wyżywiania, uroczystej kolacji oraz – częściowo – publikacji materiałów pokonferencyjnych). Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: olej2@poczta.onet.pl do końca maja 2016 roku.

>>>ZAPROSZENIE